دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۲۲۶۳: بازرسان بهداشت عمومی، بهداشت محیط و امنیت و بهداشت حرفه‌ای *

رده شغلی بازرسان بهداشت عمومی، بهداشت محیط و امنیت و بهداشت حرفه‌ای: کد ۲۲۶۳
Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety

خلاصه شرح وظائف: ارزیابی و نظارت بر عوامل مخاطره آمیز تهدید کننده سلامت و امنیت در محیط کار و یافتن روشهای مناسب کاهش خطرات

عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۲۲۶۳

beauty salon inspector
dangerous goods inspector – railway transport
dangerous waste inspector
enforcement officer – environmental health
environmental health and safety technician
environmental health and safety technologist
environmental health inspector
environmental health inspectors supervisor
environmental health officer
environmental health officers supervisor
environmental officer
examiner, mines
field supervisor – occupational health and safety
flood damage inspector
food inspector
hazardous waste inspector
hazardous waste inspector – environmental health
hazardous waste management technologist
health and safety inspector
health and safety officer
health and safety technician
health and safety technologist
health officers supervisor
health standards inspector
hotel and restaurant inspector – public health
industrial health officer
industrial hygiene inspector
industrial safety officer – occupational health and safety
industrial waste control inspector
inspector, dangerous waste
inspector, environmental health
inspector, flood damages
inspector, hazardous waste
inspector, hazardous waste – environmental health
inspector, health standards
inspector, hotels and restaurants – public health
inspector, industrial hygiene
inspector, industrial waste control
inspector, nursing homes
inspector, occupational health and safety
inspector, occupational hygiene
inspector, occupational safety
inspector, pollution control
inspector, public health
inspector, sanitary department – environmental health
inspector, sanitary standards
inspector, sewage disposal – environmental health
inspector, water
labour affairs officer – occupational health and safety
labour standards officer
labour standards officer – occupational health and safety
mine examiner
mine safety inspector
nursing home inspector
occupational health and safety officer
occupational health inspector
occupational health officer
occupational health supervisor
occupational hygiene inspector
occupational hygiene technician
occupational hygienist technologist
occupational safety inspector
occupational safety officer
officer, environmental health
officer, health and safety
officer, industrial health
officer, labour standards
officer, occupational health
officer, occupational health and safety
officer, occupational safety
officer, safety and health
pollution control inspector
public health inspector
public health inspectors supervisor
public health safety inspector
public health unit supervisor
quarantine officer – public health
radiation monitor
restaurant inspector
restaurant inspector – public health
rodent control inspector
rodent control officer
safety and sanitary inspector – public and environmental health
safety inspector, mines
safety officer
safety practitioner
sanitary department inspector – environmental health
sanitary standards inspector
sewage disposal inspector – environmental health
supervisor, health officers
supervisor, occupational health
supervisor, public health inspectors
waste water treatment plant inspector
water inspector
welfare institute inspector – public health

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved