دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۳۲۱۷: تکنولوژی کاردیولوژی و تکنولوژی تشخیصی الکتروفیزیولوژی *

رده شغلی تکنولوژی کاردیولوژی و تکنولوژی تشخیصی الکتروفیزیولوژی : کد ۳۲۱۷
Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists

خلاصه شرح وظائف: کاربری دستگاه ثبت نوار قلب و دیگر دستگاه های مورد استفاده جهت ثبت فعالیت های حیاتی قلب جهت تشخیص، بررسی و درمان عارضه های قلبی، کاربری دستگاه های ثبت فعالیت های مغز، ثبت فعالیت های حیاتی ماهیچه ها و دستگاه های تشخیصی الکتروفیزیولوژی جهت یاری به پزشک معالج در تشخیص و درمان بیماریها و عوارض غیر طبیعی

 عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۳۲۱۷

assistant cardiology supervisor
assistant supervisor, cardiology
cardiac catheterization technician
cardiac catheterization technologist
cardiac stress technologist
cardiac technician
cardiology instructor
cardiology supervisor
cardiology technician
cardiology technologist
cardiovascular technician
cardiovascular technologist
charge technologist – electrocardiography
chief electroencephalograph technologist
chief electromyography (EMG) technologist
chief EMG (electromyography) technologist
chief technologist, electroencephalograph
chief technologist, electromyography (EMG)i
chief technologist, EMG (electromyography)i
ECG (electrocardiographic) technician
ECG (electrocardiographic) technologist
echoencephalographic technologist
echoencephalography technician
EEG (electroencephalograph) chief technologist
EEG (electroencephalograph) technician
EEG (electroencephalograph) technologist
EEG (electroencephalography) technologist
electrocardiographic (ECG) technician
electrocardiographic (ECG) technologist
electrocardiography technician
electrocardiography technologist
electrocardiology technician
electrocardiology technologist
electroencephalograph (EEG) chief technologist
electroencephalograph (EEG) technician
electroencephalograph (EEG) technologist
electroencephalograph technologist
electroencephalographic instructor
electromyography (EMG) chief technologist
electromyography (EMG) technician
electromyography (EMG) technologist
electroneurodiagnostic (END) technologist
electroneurophysiology (ENP) technologist
EMG (electromyography) chief technologist
EMG (electromyography) technician
EMG (electromyography) technologist
END (electroneurodiagnostic) technologist
evoked potential (EP) technologist
Holter monitor technologist
Holter scanning technologist
neuroelectrophysiology technologist
non-registered electrocardiography technician
registered cardiology technologist
registered electrocardiography technician
student cardiology technologist
supervisor, cardiology
technician, cardiac catheterization
technician, cardiology
technician, echoencephalography
technician, electrocardiographic (ECG)i
technician, electrocardiography
technician, electrocardiology
technician, electroencephalograph (EEG)i
technician, electromyography (EMG)i
technician, EMG (electromyography)
technologist, cardiac catheterization
technologist, cardiology
technologist, ECG (electrocardiographic)i
technologist, echoencephalographic
technologist, electrocardiographic (ECG)i
technologist, electrocardiography
technologist, electrocardiology
technologist, electroencephalograph
technologist, electroencephalograph (EEG)i
technologist, electromyography (EMG)i
technologist, electroneurodiagnostic (END)i
technologist, EMG (electromyography)i
technologist, END (electroneurodiagnostic)i
technologist, evoked potential (EP)i
technologist, vascular
vascular technologist

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved