دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

نتایج برنامه مهاجرتی تخصصی استان BC در سال ۲۰۱۹

تاریخ صدور دعوت‌نامهتعداد دعوت نامهحداقل امتیازکلاس مهاجرتی
۷ فوریه ۲۰۱۹32135Skills Immigration – Skilled Worker
105Skills Immigration – International Graduate
95Skills Immigration – Entry Level and Semi-Skilled
(includes Northeast)
135Express Entry BC – Skilled Worker
105Express Entry BC – International Graduate
تاریخ صدور دعوت‌نامهتعداد دعوت نامهحداقل امتیازکلاس مهاجرتی
۵ مارس ۲۰۱۹34689Skills Immigration – Skilled Worker
97Skills Immigration – International Graduate
69Skills Immigration – Entry Level and Semi-Skilled
(includes Northeast)
89Express Entry BC – Skilled Worker
97Express Entry BC – International Graduate
تاریخ صدور دعوت‌نامهتعداد دعوت نامهحداقل امتیازکلاس مهاجرتی
۱۲ مارس ۲۰۱۹3589Skills Immigration – Skilled Worker
97Skills Immigration – International Graduate
89Express Entry BC – Skilled Worker
97Express Entry BC – International Graduate
تاریخ صدور دعوت‌نامهتعداد دعوت نامهحداقل امتیازکلاس مهاجرتی
۲۶ فوریه ۲۰۱۹
(Tech Pilot Program)
36135Skills Immigration – Skilled Worker
105Skills Immigration – International Graduate
95Skills Immigration – Entry Level and Semi-Skilled
(includes Northeast)
135Express Entry BC – Skilled Worker
105Express Entry BC – International Graduate

 

تاریخ صدور دعوت‌نامهتعداد دعوت نامهحداقل امتیازکلاس مهاجرتی
۱۹ نوامبر ۲۰۱۹
(Tech Pilot draw)
5690Skills Immigration – Skilled Worker
90Skills Immigration – International Graduate
90Express Entry BC – Skilled Worker
90Express Entry BC – International Graduate
تاریخ صدور دعوت‌نامهتعداد دعوت نامهحداقل امتیازکلاس مهاجرتی
۳ دسامبر ۲۰۱۹
(Tech Pilot Program)
9390Skills Immigration – Skilled Worker
90Skills Immigration – International Graduate
90Express Entry BC – Skilled Worker
90Express Entry BC – International Graduate
تاریخ صدور دعوت‌نامهتعداد دعوت نامهحداقل امتیازکلاس مهاجرتی
۲۶ نوامبر ۲۰۱۹34894Skills Immigration – Skilled Worker
101Skills Immigration – International Graduate
77SI – Entry Level and Semi-Skilled
100Express Entry BC – Skilled Worker
103Express Entry BC – International Graduate

 

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved