دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۳۲۱۵: تکنولوژیست پرتو درمانی پزشکی *

رده شغلی تکنولوژیست پرتو درمانی پزشکی : کد ۳۲۱۵
Medical radiation technologists

خلاصه شرح وظائف: کاربری داستگاه های تصویربرداری پزشکی و دستگاه های مربوط به پرتو درمانی جهت تشخیص یا درمان آسیب یا بیماری بیماران

 عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۳۲۱۵

brachytherapy technologist
chief radiographer
chief radiotherapy technologist
chief technologist, nuclear medicine
chief technologist, radiation therapy
chief technologist, radiography
clinical co-ordinator, nuclear medicine
clinical co-ordinator, radiation therapy
clinical co-ordinator, radiography
clinical instructor, nuclear medicine
clinical instructor, radiation therapy
clinical instructor, radiography
diagnostic imaging technologist
diagnostic medical radiation technologist
diagnostic radiography technologist
diagnostic radiological technician
diagnostic radiological technologist
diagnostic radiology technologist
magnetic resonance imaging (MRI) technologist
magnetic resonance technologist
mammography technician
mammography technologist
medical radiation technologist
medical radiation technologists supervisor
MRI (magnetic resonance imaging) technologist
NMRI (nuclear magnetic resonance imaging) technologist
nuclear magnetic resonance imaging (NMRI) technologist
nuclear medicine chief technologist
nuclear medicine clinical instructor
nuclear medicine supervisor
nuclear medicine technical co-ordinator
nuclear medicine technical director
nuclear medicine technician
nuclear medicine technologist
nuclear medicine technologists supervisor
oncology technologist
oncology technologist, radiation therapy
PET (positron-emission tomography) technologist
positron-emission tomography (PET) technologist
radiation oncology simulator technologist
radiation oncology technician
radiation oncology technologist
radiation technologist – cancer therapy
radiation technologist – oncology
radiation therapist
radiation therapists supervisor
radiation therapy chief technologist
radiation therapy clinical co-ordinator
radiation therapy clinical instructor
radiation therapy technical co-ordinator
radiation therapy technologist (RTT)
radiographer, medical
radiographic technologist
radiography chief technologist
radiography clinical co-ordinator
radiography clinical instructor
radiography supervisor
radiography technical co-ordinator
radiography technical director
radiography technologist
radiography technologists supervisor
radioisotope technician
radioisotope technologist
radiological technician
radiological technologist
radiology technologist
radiotherapy technician
radiotherapy technologist
registered radiology technologist
registered technologist in nuclear medicine (RTNM)i
registered technologist in radiation therapy
registered technologist in radiography (RTR)i
RTNM (registered technologist in nuclear medicine)i
RTR (registered technologist in radiography)i
RTT (radiation therapy technologist)i
senior radiation therapy technologist
supervisor, medical radiation technologists
supervisor, nuclear medicine
supervisor, nuclear medicine technologists
supervisor, radiation therapists
supervisor, radiography
supervisor, radiography technologists
technical co-ordinator, nuclear medicine
technical co-ordinator, radiation therapy
technical co-ordinator, radiography
technical director, nuclear medicine
technical director, radiography
technician, mammography
technician, nuclear medicine
technician, radiation oncology
technician, radioisotope
technician, radiotherapy
technician, X-ray (radiology)i
technologist, brachytherapy
technologist, diagnostic medical radiation
technologist, diagnostic radiography
technologist, magnetic resonance
technologist, magnetic resonance imaging (MRI)i
technologist, mammography
technologist, medical radiation
technologist, MRI (magnetic resonance imaging)i
technologist, NMRI (nuclear magnetic resonance imaging)i
technologist, nuclear magnetic resonance imaging (NMRI)i
technologist, nuclear medicine
technologist, oncology
technologist, PET (positron-emission tomography)i
technologist, positron-emission tomography (PET)i
technologist, radiation oncology
technologist, radiation oncology simulator
technologist, radiation therapy
technologist, radiography
technologist, radioisotope
technologist, radiology
technologist, radiotherapy
therapeutic radiological technician
X-ray (radiology) technician
X-ray machine operator – medical
X-ray technician

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved